Archív odborných článkov

Nižšie uvádzame prehľad všetkých odborných článkov publikovaných v časopise Limnologický spravodajca od roku 2007 aj s priloženými PDF na stiahnutie.

2023, roč. 17, č. 1-2

Makovinská J, Viszlaiová Š, Kudlová M, Rosenbergerová J & Mikula P

Monitorovanie povrchových vôd Slovenska z hľadiska ich úpravy na vodu pre ľudskú spotrebu (p. 12-18)

2021, roč. 15, č. 1-2

2022, roč. 16, č. 1-2

Bitušík P & Hamerlík L

Nezmyselné zarybňovanie tatranských plies pokračuje po viac ako 150 rok (p. 17-20)

Kokavec I, Navara T & Hároníková M

Analýza doterajších poznatkov z výskumu malých vodných elektrární na Slovensku (p. 20-29)

Kokavec I & Bartík I

Vplyv vodných elektrární na trendy kvality vody vo vybraných vodných tokoch SR z dlhodobého hľadiska (p. 22-32)

2020, roč. 14, č. 1-2

Smoľák R, Kanašová K, Manko P, Svitok M, Svitková I & Oboňa J

Huba ako možný objekt hydrobiologického výskumu? (p. 10-14)

Kanašová K, Manko P, Svitok M, Svitková I & Oboňa J

Svet vo svete – od mikrokozmov k ekosystémom (p. 14-18)

Derka T & Macko P

Podenka Arthroplea congener Bengtsson, 1909 znovuobjavená v Jurskom Šúri (p. 18-21)

Čiampor F & Čiamporová-Zaťovičová Z

DNA vo vodách Dunaja (budúcnosť monitoringu?) (p. 21-25)

2019, roč. 13, č. 2

Čejka T.

Korbikula ázijská (Corbicula fluminea) na Slovensku – šírenie, biológia a vplyv na biotu (p. 36-42)

Navara T, Kokavec I, Chvojka P, Sečanský M & Lukáš J.

Agapetus laniger – málo známy druh slovenskej fauny potočníkov? (p. 42-46)

Krno I, Šporka F & Kokavec I

Hranice ekoregiónov vodných tokov v južnej časti Západných Karpát (p. 47-53)

Krno I, Kokavec I, Lánczos T & Milovský R

Posúdenie klasifikácie taxónov bentických bezstavovcov na princípe funkčných potravných gíld z hľadiska analýzy stabilných izotopov δ13Cδ15N (p. 53-57)

2018, roč. 12, č. 1, 2

Čiampor F & Čiamporová-Zaťovičová Z

Biomonitoring vôd novej generácie (p. 9-12)

Hindáková A

Masový rozvoj cyanobaktérie Microcoleus beggiatoiformis na slatinnom rašelinisku Močiar v Stankovanoch (stredné Slovensko) (p. 40-47)

2017, roč. 11, č. 1, 2

Čejka T

Pozoruhodné nálezy mäkkýšov v odvodňovacích kanáloch Podunajskej nížiny (p. 13-19)

Hindáková A

Recentné stromatolity na Slovensku ako nika pre iné cyanobaktérie a riasy (p. 34-39)

Pekárik L, Farský M, Farský E & Čejka T

Výber habitatu jesetera malého (Acipenser ruthenus L.) a jeho charakteristika v strednom Dunaji (p. 40-43)

Čejka T

Z červenej knihy našich mäkkýšov – teodoxy (p. 44-49)

2016, roč. 10, č. 1, 2

Hindák F & Hindáková A.

Vzácne epifytické fototrofné mikroorganizmy na vláknach spájavky Zygnema cf. pectinatum v bezodtokovej preliačine pri Veľkom Čepčíne (stredné Slovensko) (p. 13-17)

Čiampor F & Čiamporová-Zaťovičová Z

DNA barcoding a diverzita vodných chrobákov (p. 39-41)

Hindáková A & Hindák F

Prvý nález desmídie Cosmarium subquadratum na travertínovej Tajovskej kope (S Slovensko) (p. 42-46)

Čejka T

Prvé nálezy nepôvodného lastúrnika (Dreissena rostriformis bugensis) v slovenskom úseku Dunaja (p. 46-49)

2015, roč. 9, č. 1, 2

Hindák F & Hindáková A

Druhý európsky nález mikroskopickej červenej riasy Chroothece mobilis Pascher & Petrová v slatine močiara v Stankovanoch (p. 7-12)

Hindák F & Hindáková A

Fototrofná mikroflóra travertínových termálnych prameňov v Kováčovej (stredné Slovensko) (p. 12-19)

Komárek J & Hindák F

The distribution of the genus Eucapsis (Cyanobacteria, Synechococcales) in the western Carpathians (p. 29-35)

Hindák F & Hindáková A

Zaujímavé cyanobaktérie a rozsievky v opustenom geotermálnom prameni v Kráľovej pri Senci na západnom Slovensku (p. 35-39)

2014, roč. 8, č. 2

Hindák F & Hindáková A

Sinice a riasy v minerálnych prameňoch na travertínovej kope Sivá Brada (Spiš, východné Slovensko) (p. 27-33)

Hindák F & Hindáková A

Dva vzácne typy vegetačného zákalu vody v bazéne skleníka Botanickej záhrady v Bratislave – červenej riasy Dixoniella grisea a centrickej rozsievky Discostella woltereckii (p. 35-40)

Lipták B

Je rak bahenný (Astacus leptodactylus) našim najohrozenejším rakom? (p. 40-43)

Čejka T

Z červenej knihy našich mäkkýšov – kotúľka severská (Gyraulus acronicus) a kotúľka pyskatá (Gyraulus rossmaessleri) (p. 45-48)

2014, roč. 8, č. 1

Šípošová D, Čiampor F & Čiamporová-Zaťovičová Z

Štúdium genetiky populácie druhu Agabus guttatus (Paykull, 1798) (Coleoptera, Dytiscidae) tatranských plies (p. 7-10)

Hindák F & Hindáková A

Nové nálezy vzácnej oscilatoriálnej sinice Katagnymene accurata Geitler v TANAP-e (p. 10-13)

2013, roč. 7, č. 2

Čejka T

Z červenej knihy našich mäkkýšov – kotúľka kýlová (Planorbis carinatus) (p. 36-38)

Mužík V & Beleš P

Vek a rast produkčne významných druhov rýb vo vodárenskej nádrži Nová Bystrica (p. 38-43)

Mitterová J, Svitok M & Bitušík P

Poznámka k možnostiam determinácie exúvií kukiel rodu Procladius (Holotanypus) (Diptera, Chironomidae) (p. 44-46)

Hindák F & Hindáková A

Prvý výskyt vodného kvetu inváznej cyanobaktérie Cylindrospermopsis raciborski na Slovensku (p. 46-48)

Čiampor F, Laššová K & Čiamporová-Zaťovičová Z

Determinácia druhov vodných chrobákov rodu Elmis (Coleoptera: Elmidae) Slovenska s využitím fragmentovej analýzy DNA (p. 49-52)

2013, roč. 7, č. 1

Hindák F

Endocelulárna symbióza na príklade cyanel a rias žijúcich v protoplaste jednobunkových živočícxhov (p. 7-11)

Hindák F & Hindáková A

Masový rozvoj fototrofných mikroorganizmov v okolí termálneho gejzíra v Gánovciach (p. 11-16)

2012, roč. 6, č. 2

Čejka T

Z červenej knihy našich mäkkýšov – valvata pupkatá (Valvata macrostoma Mörch, 1864) (p. 33-36) 

Pipík R, Sýkorová M & Starek D

Lastúrničky (Ostracoda, Crustacea) travertínových prameňov a jazier (p. 37-42)

Beleš P

Aktuálny stav ichtyofauny vo vodárenskej nádrži Nová Bystrica (p. 42-47)

Oboňa J & Svitok M

Pilotný výskum fytoteliem Slovenska (p. 48-50)

Čiampor F

Web-aplikácia na determináciu druhov s využitím molekulárnych markerov (p. 51-54)

2012, roč. 6, č. 1

Hindák F

Tvorba hormogónií u nostokálnej sinice z rodu Fischerella (Nostocales, Cyanophyta/Cyanobacteria) (p. 8-11)

Oboňa J & Svitok M

Dendrotelmy a ich miesto v ostrovnej ekológii (p. 11-15)

2011, roč. 5, č. 2

Kapustová S

Pakomáre (Chironomidae: Diptera) hornooravských a tatranských rašelinísk (p. 37-39)

Čejka T

Úvod do determinácie našich hrachoviek (Pisidium) (p. 39-42)

Iarošová K

Zoskupenia pakomárov (Diptera, Chironomidae) vysokotatranských jazier: štruktúra a časové zmeny (p. 42-45)

Gajdošová I, Šuláková M, Svitok M, Kubovčík V & Stašiov S

Vážky (Odonata) banskoštiavnických nádrží a životný cyklus Aeschna cyanea (p. 45-47)

Bačkuliaková S, Rojik F, Kubovčík V, Blašková L & Hajková M

Paleoekologická rekonštrukcia vývoja zaniknutého jazera Švancenberk (Česká republika) (p. 48-53)

2011, roč. 5, č. 1

Hindák F

Neobvyklé zhlukovanie hormogónií heterocytickej sinice Hapalosiphon fontinalis do zväzočkov (p. 5-8)

Čejka T

Z červenej knihy našich mäkkýšov – fagotky (Esperiana) (p. 9-11)

Gelienová R

Litorálna bentická makrofauna niektorých tatranských plies v období zotavovania z acidifikačného stresu (p. 11-16)

Illýová M & Hindák F

Masový výskyt perloočky Moina macrocopa (Straus, 1820) v malej eutrofnej nádrži v Modre (Slovensko) (p. 17-20)

2010, roč. 4, č. 2

Illýová M & Hindák F

Vírnik Rhinoglena fertöensis (Varga, 1929) s trvalými vajíčkami – prvý nález na Slovensku (p. 46-48)

Čejka T

Z červenej knihy našich mäkkýšov – kotúľka štíhla (Anisus vorticulus) (p. 50-55)

Mrva M & Hindák F

Opätovný nález schránkatej meňavky Lesquereusia spiralis (Ehrenberg, 1840) (Testacealobosia: Lesquereusiidae) v Klinskom rašelinisku (Horná Orava, Slovensko) (p. 61-64)

2010, roč. 4, č. 1

Žáková Z, Pum M, Sedláček P & Hindák F

Výskyt ruduchy Compsopogon sp. (Rhodophyta) v Pulkavě, rakouském přítoku řeky Dyje (p. 10-14)

Čiampor F

Koleopterologický prieskum dolného toku Popradu a jeho prítokov – hľadá sa Oulimnius troglodytes (p. 14-15)

Čejka T

Naše malé lastúrniky (kôstky a hrachovky, Sphaeriidae): rozšírenie, ekológia a sozologický status (p. 16-24)

Kapustová S & Bulánková E

Dragonflies of raised bog hollows in PLA Horná Orava (p. 24-26)

2009, roč. 3, č. 2

Kubalová S

Hydrofyty v meandroch dolného Hrona (p. 56-58)

Hindák F & Tirjaková E

Červené more – prečo sa volá červené? (p. 58-60)

Hindák F

Červené kruhy na svetlíkoch zastávky MHD pri vojenskej nemocnici v Bratislave nie sú od krvi, ale od riasového bičíkovca! (p. 60-61)

Manko P

Reakcie makrozoobentosu na prítomnosť predátorov (p. 62-66)

2009, roč. 3, č. 1

2008, roč. 2, č. 1

Manko P

Vplyv predátorov na makrozoobentos (p. 31-35)

Čejka T

Naše veľké lastúrniky (Unionidae) – ekológia, sozologický status a bioindikačné vlastnosti (p. 36-40)

Čejka T

Mäkkýše na cestách (p. 11-15)

2007, roč. 1, č. 2

Čejka T

Škľabka ázijská (Sinanodonta woodiana) na Slovensku (p. 39-41)

Kubalová S

Fragmentácia vegetácie mokradí v poľnohospodárskej krajine (p. 42-44)

Čiampor F

Oulimnius na Slovensku (Coleoptera: Elmidae) (p. 44-46)

2007, roč. 1, č. 1

Čejka T

K používaniu pojmu „synantropný“ v zoocenológii (p. 15-16)

Pastuchová Z

Morfohydraulická štruktúra koryta toku a makrozoobentos (p. 16-19)

Máte záujem u nás publikovať odborný článok?

Napíšte nám!

7 + 6 =

Slovenská limnologická spoločnosť

Pri Slovenskej akadémii vied

+421-2-602 96 420

+421-2-594 26 125

info@limnospol.sk

CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava