Limnologický spravodajca

SLS vydáva od začiatku svojho vzniku spravidla 2x ročne (príležitostne aj špeciálne čísla) pre svojich členov časopis Limnologický spravodajca. Časopis slúži prioritne na informovanie členov SLS o dianí v spoločnosti, o programoch a výsledkoch zasadnutí Výboru SLS, organizovaní limnologických podujatí na Slovensku aj v zahraničí, jubileách členov SLS, najnovších limnologických publikáciách, projektoch, iniciatívach, a pod. Súčasne poskytuje členom SLS priestor na publikovanie krátkych informácií majúcich vzťah k životu spoločnosti.

N

ISSN

Dňom 12. marca 2007 sa pridelením čísla ISSN 1337-2971 Národnou agentúrou ISSN stal Limnologický spravodajca oficiálnym registrovaným časopisom. Začiatkom roka 2018 bola zaregistrovaná aj elektronická verzia časopisu pod číslom ISSN 2585-8475. Od roku 2021 bude časopis vychádzať už iba elektronicky.

N

Odborné články

Pri absencii akéhokoľvek slovenského limnologického časopisu sa v Limnologickom spravodajcovi otvára pre členov SLS priestor na publikovanie odborných / vedeckých výsledkov (kratšie, v súčasnosti nerecenzované príspevky) z rôznych oblastí limnológie v slovenskom alebo anglickom jazyku.

N

Redakcia

RNDr. Zuzana Čiamporová-Zaťovičová, PhD. (šéfeditor)

Mgr. Jarmila Materňáková, PhD.

tel. +421-2-5942 6125

e-mail: zuzana.zatovicova@savba.sk

N

Sídlo redakcie

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Dúbravská cesta 9

SK–845 23 Bratislava

Aktuálne číslo:

Slovenská limnologická spoločnosť

Pri Slovenskej akadémii vied

+421-2-602 96 420

+421-2-594 26 125

info@limnospol.sk

CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava