Slovenská limnologická spoločnosť

pri Slovenskej akadémii vied

Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV…

… združuje priaznivcov limnológie – vedeckých a pedagogických pracovníkov, odborníkov z rezortov a praxe, ako aj študentov so záujmom o sladkovodné ekosystémy, ich oživenie a procesy v nich prebiehajúce.

N

... organizuje konferencie a semináre

Spolu s Českou limnologickou společností organizujeme pravidelné limnologické konferencie a každoročne aj semináre určené najmä študentom a mladým limnológom.

N

... rieši vedecké otázky

Participujeme na mnohých domácich aj medzinárodných výskumných a aplikovaných projektoch, v rámci ktorých riešime aktuálne limnologické problémy.

N

... vyjadruje sa k aktuálnym témam

Pripomienkujeme a vyjadrujeme sa k aktuálnym kauzám a problémom týkajúcim sa ochrany životného prostredia, najmä vodných ekosystémov a ich spoločenstiev.

N

... vydáva časopis

Pravidelne 2x ročne vydávame časopis Limnologický spravodajca, v ktorom informujeme o dianí v slovenskej aj svetovej limnológii a publikujeme odborné články.

N

... školí mladých limnológov

Pôsobíme ako vysokoškolskí pedagógovia a školitelia študentov a doktorandov – mladých limnológov na viacerých vysokých školách a univerzitách.

N

... popularizuje a vychováva

Prostredníctvom prednášok, workshopov a prezentácií približujeme deťom, mládeži a širokej verejnosti svet pod vodnou hladinou.

celkový počet členov od vzniku SLS

aktuálny počet členov

Viac o nás…

Jarný limnologický seminár – post scriptum

Jarný limnologický seminár – post scriptum

Po dvojročnej pandemickej prestávke sa stretávania chtiví limnológovia dočkali svojej obľúbenej akcie – Jarného limnologického seminára, po prvýkrát spojeného aj s Jarným algologickým seminárom. Hoci pôvodne sme chceli vyskúšať novú lokáciu – Dom horskej služby...

prečítajte si viac
Hydrobiologický kurz VÚVH – Simuliidae

Hydrobiologický kurz VÚVH – Simuliidae

Záujemcovia o determináciu lariev a kukiel Simuliidae (Diptera) a ich ekológiu majú možnosť zúčastniť sa hydrobiologického kurzu, ktorý bude prebiehať 7.–9. septembra 2022 v priestoroch VÚVH. Lektorom bude Mgr. Matúš Kúdela, PhD. z Prírodovedeckej fakulty UK v...

prečítajte si viac

Konferencie

Semináre

Limnologický spravodajca

Výbor SLS

História SLS

Stanovy SLS

„Keď piješ vodu, spomeň si na jej prameň.“

Čínske príslovie

 

Slovenská limnologická spoločnosť

Pri Slovenskej akadémii vied

+421-2-602 96 420

+421-2-594 26 125

info@limnospol.sk

CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava