O nás

Limnológia je multidisciplinárny ekologický vedný odbor, ktorý sa zaoberá štúdiom kontinentálnych vôd zo všetkých stránok a hľadísk.

Slovenská limnologická spoločnosť (SLS)

… združuje odborníkov zaoberajúcich sa abiotickou aj biotickou zložkou vodných ekosystémov (hydrografiou, hydrológiou, hydrochémiou, hydrobiológiou, hydromikrobiológiou, ichtyológiou), vzájomnými vzťahmi medzi jednotlivými komponentmi ekosystému a procesmi prebiehajúcimi vo vodnom prostredí (napr. biologickou produkciou organickej hmoty a jej dekompozíciou, eutrofizáciou)

… zaoberá sa tiež otázkami vodného hospodárstva, problémami znečisťovania vodného prostredia, hygienických aspektov, technológie úpravy pitnej vody a čistenia odpadových vôd, vplyvmi výstavby vodných diel a regulácie tokov, ako aj mnohými ďalšími otázkami súvisiacimi s možnosťou využitia výsledkov limnologického výskumu v praxi

Aktivity Slovenskej limnologickej spoločnosti

Aktivity SLS a spriaznených inštitúcií umožňujú vytváranie a upevňovanie vzájomných kontaktov a spolupráce svojich členov, sprostredkovanie vedeckých poznatkov, výmenu skúseností, zdokonaľovanie a zjednocovanie metód, ako aj prispievanie k ochrane vodných biotopov na Slovensku.

N

Limnospravodajca

SLS od začiatku svojho vzniku pravidelne vydáva časopis Limnologický spravodajca.

N

Limnosemináre

Od roku 2007 SLS organizuje každoročný Tradičný jarný limnologický seminár.

N

Limnokonferencie

SLS a Česká limnologická spoločnosť organizujú každé tri roky spoločné limnologické konferencie.

Od roku 2010 je Slovenská limnologická spoločnosť členom asociácie európskych limnologických spoločností

Slovenská limnologická spoločnosť

pri Slovenskej akadémii vied

+421-2-602 96 420

+421-2-594 26 125

info@limnospol.sk

CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava