Výbor SLS

Výbor SLS je volený každé tri roky Valným zhromaždením spoločnosti a riadi činnosť SLS v období medzi Valnými zhromaždeniami.

Aktuálne zloženie Výboru SLS

Funkčné obdobie 2019 – 2021

Výbor SLS pozostáva zo siedmich členov z rôznych inštitúcií, dozor nad hospodárskou činnosťou SLS vykonáva Revízna komisia (2 členovia).

Tomáš Derka

doc. RNDr., PhD.

Predseda

Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

Zuzana Čiamporová Zaťovičová

RNDr., PhD.

Podpredseda, Limnologický spravodajca, web

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, Bratislava

Emília Mišíková Elexová

RNDr., PhD.

Tajomník, aplikovaný výskum

Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

Jarmila Materňáková

Mgr., PhD.

Hospodár

Pavel Beracko

RNDr., PhD.

Vedecká činnosť

Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

Ladislav Hamerlík

doc. Ing., PhD.

Vedecká činnosť

Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

Matej Žiak

RNDr., PhD.

Popularizácia, výchovná činnosť

Slovenské národné múzeum, Martin

Fedor Čiampor ml.

RNDr., PhD.

Revízna komisia

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, Bratislava

Tomáš Čejka

Ing., PhD.

Revízna komisia

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, Bratislava

Napíšte nám!

Svoj odkaz môžete zanechať priamo TU!

3 + 2 =

Slovenská limnologická spoločnosť

pri Slovenskej akadémii vied

+421-2-602 96 420

+421-2-594 26 125

info@limnospol.sk

CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava