Stanovy Slovenskej limnologickej spoločnosti

Znenie Stanov SLS schválené Valným zhromaždením SLS dňa 14. marca 2019.

Základné ustanovenia

Článok 1

1. Slovenská limnologická spoločnosť (ďalej len SLS) je dobrovoľná spoločenská organizácia vedeckých, vedecko-pedagogických a odborných pracovníkov odboru limnológia. Jej účelom je združovať limnológov v Slovenskej republike, podieľať sa na rozvoji a zvyšovaní úrovne slovenskej limnológie, na koncepčnej a prognostickej činnosti, ako aj na propagácii a realizácii výsledkov vedeckovýskumnej činnosti v praxi.

2. SLS je spoločenskou organizáciou podľa zákona č.83/1990 Zb.

Článok 2

1. SLS pôsobí na celom území Slovenskej republiky.

2. Adresa spoločnosti je Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava.

Článok 3

1. SLS plní hlavne tieto úlohy:

a) podporuje rozvoj limnológie v oblasti základného, ako aj aplikovaného výskumu,

b) vytvára možnosti na tok informácií a šírenie dosiahnutých poznatkov v radoch členskej základne a širokej odbornej verejnosti aj prostredníctvom elektronických médií,

c) orientuje záujem členov na riešenie otázok, ktoré sú významné z hľadiska potrieb celej spoločnosti,

d) rozvíja prognostickú činnosť, organizuje, prehlbuje a koordinuje spoluprácu členov pôsobiacich vo vede a v praxi,

e) poskytuje svojim členom pomoc pri ich odbornej práci,

f) prispieva k zvyšovaniu odbornej úrovne svojich členov,

g) predkladá príslušným odborným pracoviskám a orgánom podnety k opatreniam, týkajúcim sa rozvoja odboru,

h) predkladá príslušným odborným pracoviskám a orgánom podnety a stanoviská k ochrane vôd a k plánovaným vodohospodárskym stavbám a revitalizačným opatreniam, pričom za spoločnosť sa vyjadruje výbor SLS.

2. SLS spolupracuje so zahraničnými spoločnosťami obdobného zamerania.

 

Článok 4

1. K splneniu svojich úloh SLS:

a) usporadúva vedecké a pracovné konferencie, semináre, prednášky, diskusie, kurzy, zájazdy a pod.,

b) vyjadruje sa k vedeckej a publikačnej činnosti v odbore, podieľa sa na publikačnej praxi a edičnej činnosti v odbore limnológia,

c) spolupracuje s Ministerstvom školstva a vedy, Ministerstvom zdravotníctva, Ministerstvom pôdohospodárstva a Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, ako aj s inými vedeckými a odbornými spoločnosťami,

d) môže vypisovať súťaže a oceňovať významné výsledky.

2. Orgány SLS koordinujú usporadúvanie jednotlivých akcií, uvedených v odseku 1.

Členenie SLS

Článok 5

1. SLS sa môže členiť na pobočky a sekcie.

Článok 6

1. Pobočky a sekcie sú zriaďované podľa odborného zamerania členov SLS. Združujú členov SLS podľa ich odborného záujmu, resp. podľa špecializácie ich odbornej činnosti alebo podľa regiónu. Zriadenie schvaľuje valné zhromaždenie.

Členstvo

Článok 7

1. Členstvo je individuálne a kolektívne.

2. Členstvo môže byť tiež čestné.

Článok 8

1. Individuálnymi členmi sú riadni členovia.

2. Riadnym členom sa môže stať vedecký, vedecko-pedagogický, vedecko-technický alebo odborný pracovník, ktorý v odbore limnológia aktívne pracuje alebo má oň hlbší záujem, ak sa písomne prihlási za člena a prehlási, že súhlasí s poslaním a úlohami SLS a je ochotný zúčastniť sa svojou činnosťou na ich plnení.

3. Členstvo vzniká prijatím za člena a zaplatením členských príspevkov na jeden rok.

4. O prijatí rozhoduje výbor SLS. Proti jeho rozhodnutiu je možné sa odvolať do 30 dní k zasadnutiu výboru.

Článok 9

1. Kolektívnym členom sa môžu stať spoločenské organizácie a ich organizačné časti (ďalej len „organizácie“), ak prejavia záujem o kolektívne členstvo podaním písomnej prihlášky.

2. V prihláške organizácia prehlási, za akých podmienok a akou formou sa chce zúčastniť na práci SLS. Organizácia v prihláške tiež navrhne mená delegátov, ktorí budú jej menom rokovať (ďalej len „delegáti organizácie“).

3. Členstvo vzniká prijatím za kolektívneho člena.

4. O prijatí rozhoduje výbor SLS. Proti rozhodnutiu sa možno odvolať k valnému zhromaždeniu.

Článok 10

1. Čestným členom SLS sa môže stať významný domáci alebo zahraničný vedecký alebo odborný pracovník pôsobiaci v odbore limnológia.

2. Čestných členov schvaľuje valné zhromaždenie na návrh výboru SLS.

3. Čestní členovia neplatia členské príspevky.

Článok 11

1. Každý člen sa môže podieľať na činnosti jednej alebo niekoľkých pobočiek, resp. sekcií.

Práva členov

Článok 12

1. Členovi prislúcha právo:

a) zúčastniť sa na valnom zhromaždení a podieľať sa na jeho rokovaní,

b) voliť a byť volený do orgánov SLS,

c) byť členom komisií, pracovných skupín, delegácií a pod., vytváraných SLS,

d) podávať návrhy a hlasovať o návrhoch podaných na všetkých schôdzach, konferenciách a iných odborných akciách organizovaných SLS,

e) byť informovaný o usporiadaní všetkých akcií SLS,

f) zúčastňovať sa na všetkých akciách usporiadaných SLS a získavať materiály vydávané SLS.

Povinnosti členov

Článok 13

1. Riadni členovia sú povinní:

a) dodržiavať stanovy, aktívne sa podieľať na plnení úloh SLS a dodržiavať zásady vedeckej etiky,

b) plniť uznesenia orgánov o úlohách jednotlivých členov,

c) zodpovedne plniť funkcie, ktorými boli poverení a zaisťovať konkrétne úlohy,

d) prispievať k prenášaniu nových vedeckých a odborných poznatkov do praxe,

e) platiť členské príspevky.

Zánik členstva

Článok 14

1. Individuálne členstvo v SLS zaniká:

a) úmrtím člena,

b) písomným prehlásením člena, že zo SLS vystupuje,

c) nezaplatením členských príspevkov počas dvoch rokov napriek výzve na zaplatenie,

d) vylúčením člena.

2. Vylúčený môže byť člen z vážnych dôvodov, najmä ak koná v rozpore so stanovami. O vylúčení rozhoduje výbor SLS. Proti rozhodnutiu sa môže vylúčený člen odvolať.

Článok 15

1. Kolektívne členstvo SLS zaniká:

a) zánikom organizácie,

b) písomným prehlásením organizácie, že nechce byť kolektívnym členom SLS,

c) rozhodnutím výboru o zrušení kolektívneho členstva, ak nesplní organizácia podmienky účasti na práci SLS bez zdôvodnenia výboru.

Orgány SLS

Článok 16

1. Orgánmi SLS, ktoré zaisťujú a riadia jej činnosť sú:

a) valné zhromaždenie,

b) výbor SLS,

2. Kontrolným orgánom SLS pre hospodársku činnosť je revízna komisia.

Valné zhromaždenie

Článok 17

1. Valné zhromaždenie všetkých členov je najvyšším orgánom SLS

2. Valnému zhromaždeniu prislúcha:

a) určovať hlavné smery činnosti SLS pre obdobie do budúceho valného zhromaždenia,

b) schvaľovať správu výboru o činnosti SLS za obdobie od posledného valného zhromaždenia,

c) schvaľovať správu revízorov za obdobie od posledného valného zhromaždenia,

d) voliť čestných členov,

e) určovať počet členov výboru, počet revízorov a náhradníkov uvedených orgánov s prihliadnutím k celkovému počtu členov,

f) uznášať sa na zásadných hospodárskych opatreniach,

g) určovať výšku členských príspevkov,

h) zriaďovať alebo rušiť sekcie,

i) voliť – členov výboru a ich náhradníkov,

                  – revízorov a ich náhradníkov,

j) uznášať sa na stanovách a ich zmenách,

k) uznášať sa na zrušení SLS.

Článok 18

1. Riadne valné zhromaždenie sa koná najmenej raz za tri roky. Zvoláva ho výbor.

2. Výbor môže zvolať mimoriadne valné zhromaždenie z vlastného podnetu. Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá výbor vždy na žiadosť aspoň jednej tretiny členov, najneskôr do jedného mesiaca od predloženia písomnej žiadosti doloženej podpismi.

3. Výbor oznámi termín konania riadneho valného zhromaždenia všetkým členom najmenej 3 dni pred týmto termínom, spolu s programom.

4. Výbor oznámi termín konania mimoriadneho valného zhromaždenia najmenej 15 dní pred týmto termínom, spolu s dôvodom zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia.

Článok 19

1. Valnému zhromaždeniu predsedá a jeho rokovanie riadi predseda, prípadne podpredseda, alebo iný člen výboru, ktorý bol poverený riadením valného zhromaždenia.

2. Valné zhromaždenie je spôsobilé sa uznášať, ak je prítomná aspoň polovica členov. Ak sa v určenú dobu nezíde potrebný počet členov, koná sa valné zhromaždenie o 1/2 hod. neskôr a je uznášaniaschopné pri akomkoľvek počte prítomných.

3. Uznesením valného zhromaždenia je návrh, za ktorý hlasovala väčšina prítomných. Pri rovnosti hlasov je schválený návrh, za ktorý hlasoval predsedajúci.

4. K uzneseniu o zmene stanov alebo zániku SLS sa vyžaduje súhlas dvoch tretín prítomných členov.

5. Valné zhromaždenie volí členov a náhradníkov výboru, revízorov a ich náhradníkov tajným hlasovaním na základe predloženej kandidačnej listiny.

Výbor SLS

Článok 20

1. Výbor riadi činnosť SLS v období medzi valnými zhromaždeniami.

Článok 21

1. Výbor zabezpečuje činnosť celej SLS pri rozvoji a zvyšovaní úrovne, pri uplatňovaní výsledkov slovenskej limnológie v praxi a pri spolupráci so zahraničnými organizáciami.

2. Výboru prislúcha:

a) voliť zo svojich členov predsedu, podpredsedu, tajomníka a pokladníka,

b) schvaľovať správu o činnosti SLS za bežný rok,

c) schvaľovať správu o hospodárení SLS za bežný rok,

d) schvaľovať plán činnosti SLS na nasledujúci rok,

e) schvaľovať finančný plán na nasledujúci rok,

f) zabezpečovať prípravu valného zhromaždenia a prípravu návrhov kandidačnej listiny a hlasovacích lístkov,

g) zriaďovať pobočky a sekcie SLS,

h) zriaďovať komisie poverené plnením konkrétnych úloh a menovať ich členov,

i) schvaľovať zmluvy o spolupráci s inými slovenskými aj zahraničnými organizáciami,

j) zaisťovať bežné úlohy týkajúce sa činnosti SLS,

k) dohodnúť podmienky kolektívneho členstva organizácií, vrátane výšky členského príspevku,

l) realizovať zmenu adresy SLS v zmysle  čl.2, bodu 3.

Článok 22

1. Schôdzu výboru zvoláva predseda alebo podpredseda, ktorý predsedu zastupuje, podľa potreby, najmenej však dvakrát do roka. Predseda zvoláva schôdzu výboru vždy do dvoch týždňov, ak o to požiada aspoň tretina členov výboru. Ak predseda v takom prípade schôdzu výboru nezvolá, môže tak urobiť podpredseda.

2. Schôdzu výboru vedie predseda, prípadne podpredseda.

3. Výbor je spôsobilý uznášania, ak je prítomná aspoň polovica jeho členov.

4. Uznesením výboru je návrh, pre ktorý hlasovala väčšina prítomných, alebo pre ktorý pri rovnosti hlasov hlasoval predseda.

Revízori

Článok 23

1. Dozor nad hospodárskou činnosťou SLS vykonávajú revízori, ktorí z hospodárskeho hľadiska posudzujú aj plnenie úloh SLS.

2. Revízori podávajú správu o hospodárení valnému zhromaždeniu a výboru, ktorý sa bez prihliadnutia na ich návrh nemôže uznášať o účtovnej uzávierke ani o náhrade straty.

Organizácia vnútorných zložiek SLS

Článok 24

1. Činnosť pobočky alebo sekcie riadi trojčlenný výbor pobočky, resp. sekcie, volený na plenárnej schôdzi členmi, ktorí sa podľa svojho odborného zamerania prihlásili k práci v pobočke, resp. sekcii.

2. Výbor pobočky, resp. sekcie tvoria predseda, podpredseda a tajomník.

3. Predseda pobočky, resp. sekcie je oprávnený zúčastňovať sa na schôdzach výboru SLS.

Článok 25

1. Výbory pobočiek, resp. sekcií zvolávajú plenárnu schôdzu svojich členov podľa potreby, najmenej raz vo funkčnom období.

Spoločné ustanovenia

Článok 26

1. Funkčné obdobie výborov SLS, pobočiek a sekcií je spravidla trojročné.

Komisie spoločnosti

Článok 27

1. Výbor SLS môže vytvárať vhodné koordinačné, prípadne pracovné orgány na organizovanie spolupráce s ostatnými vedeckými spoločnosťami, organizáciami, s vysokými školami, vedeckými, výskumnými a diagnostickými a liečebnými ústavmi.

2. Členmi komisií zriadenými podľa ods.1 môžu byť len riadni členovia.

Pracovné komisie

Článok 28

1. Na prípravu a plnenie niektorých úloh napr. hospodárskej povahy môžu orgány SLS vytvoriť pracovné komisie z riadnych členov. Do pracovných komisií môžu byť prizvaní nečlenovia ako odborní poradcovia. Komisie rokujú podľa pokynov orgánov, ktoré ich ustanovili.

Hmotné prostriedky na plnenie úloh SLS

Článok 29

1. Na hospodárske zaistenie plnenia úloh SLS slúžia:

a) členské príspevky,

b) prevzatý majetok,

c) prostriedky získané dotáciami,

d) príjmy vyplývajúce z vlastnej činnosti SLS,

e) dary a dedičstvo.

2. Pri hospodárení sa SLS riadi všeobecnými predpismi a zákonmi.

Zastúpenie SLS

Článok 30

1. Spoločnosť zastupuje a jej menom jedná predseda.

2. Za SLS sa predseda podpisuje tak, že k názvu SLS pripojí svoj podpis s uvedením funkcie.

3. Výbor môže splnomocniť aj iných členov výboru alebo ďalších členov, aby v rozsahu, ktorý určí, zastupovali SLS a jednali jej menom. Osoby takto splnomocnené pripájajú k podpisu dodatok vyjadrujúci ich splnomocnenie.

Informácie

Článok 31

1. Všetky informácie Uznesenia orgánov SLS, ktoré sa týkajú členov a iné závažné skutočnosti sa oznamujú členom listom, v Limnologickom spravodajcovi, alebo správami v odbornej a dennej tlači.

Záverečné ustanovenie – Zánik spoločnosti

Článok 32

1. Pri zániku SLS pripadne jej majetok, ktorý ostane po úhrade záväzkov, Organizačnému stredisku pre riadenie vedeckých spoločností s podmienkou, že ho odovzdá inej dobrovoľnej organizácii, ktorá sa do troch rokov po zániku SLS ustanoví na plnenie obdobných úloh v limnológii.

Slovenská limnologická spoločnosť

Pri Slovenskej akadémii vied

+421-2-602 96 420

+421-2-594 26 125

info@limnospol.sk

CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava