Počas predposledného júnového týždňa (20.–24. 6. 2022) sa v Bratislave-Devíne konalo jedno z najväčších a najočakávanejších tohtoročných hydrobiologických podujatí na Slovensku a v Čechách – XIX. Konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti – Limnospol 2022.

Výbor SLS prevzal štafetu od českých kolegov a po dlhej „kovidovej“ odmlke nadviazal tam, kde pred štyrmi rokmi skončila zatiaľ posledná konferencia – v Kořenove v Českej republike. XIX. ročník bol situovaný na brehoch našej najvýznamnejšej rieky Dunaj, ktorej bol venovaný aj osobitý dôraz. A kde inde, ak nie na mieste, ktoré môže byť symbolom vrelých, priateľských, česko-slovenských vzťahov – v Devíne. Obsahová náplň konferencie ponúkla desiatky kvalitných širokospektrálnych výstupov limnologických vedeckých prác, či projektov.

Konferencie sa zúčastnilo 102 limnológov z takmer všetkých významných hydrobiologických pracovísk zo Slovenska a Čiech. Zastúpenie mali všetky tri stupne vysokoškolského štúdia i všetky generácie aktívnych limnológov. Vysoký počet registrovaných účastníkov a ich širokospektrálne zameranie sa odrazilo aj na mimoriadne bohatom a pestrom programe. Okrem plenárnych prednášok (R. Havlíček, V. Kováč, P. Pařil, P. Znachor) odznelo v dvanástich blokoch 46 referátov, vystavených bolo 33 posterov.

Do programu bola zaradená aj celodenná exkurzia na Veľký Lél, na ktorej okrem bohatých zaujímavostí zo zákulisia vodohospodárskej výstavby na Dunaji v podaní M. Mišíka, mali účastníci možnosť navštíviť zrevitalizovanú dunajskú divočinu pod záštitou združenia BROZ. Záver konferencie bol zaklincovaný neopakovateľnou plavbou loďouz bratislavského prístavu na Devín.

V snahe podporiť, podchytiť a motivovať mladých záujemcov o limnológiu bola v rámci konferencie vyhlásená aj študentská súťaž, na záver boli ocenené tri najlepšie referáty. 1. miesto – K. P. Bystřický (KE, Přírodovědecká fakulta, UK v Prahe), 2. miesto – P. Macko (KE, Prírodovedecká fakulta, UK v Bratislave) a 3. miesto – A. Devánová (ÚBZ, Přírodovědecká fakulta, MU v Brne).

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí prispeli k príprave a zdarnému priebehu konferencie. Ďakujeme kolegom z organizačného výboru, členom vedeckého výboru, za pomoc s organizáciou kolegom, študentom, pozvaným prednášajúcim, Slovenskej aj Českej limnologickej spoločnosti, sponzorom a partnerom, všetkým účastníkom konferencie, ktorí svojimi príspevkami, postermi, podnetnou diskusiou, či prítomnosťou a záujmom prispeli ku kvalite vedeckého programu, úspešnému priebehu podujatia a vynikajúcej atmosfére.

Toto podujatie, vzhľadom na pozitívne reakcie účastníkov, považujeme za veľmi úspešné. Veríme, že sa všetci a mnohí ďalší opäť o dva, či tri roky stretneme na konferencii v Čechách, alebo na Morave, kam nás už dnes pozýva predseda ČLS P. Znachor. Podrobnejšie informácie o ukončenej konferencii, zborník abstraktov vo formáte pdf, ako aj fotogalériu nájdete na stránkach https://limnospol.sk.