V roku 2021 vyšli na Výskumnom ústave vodného hospodárstva, zatiaľ v digitálnej podobe, publikácie sumarizujúce výsledky monitorovania vodných útvarov povrchových a podzemných vôd Slovenska v rámci projektu „Monitorovanie a hodnotenie stavu vôd – III. etapa“, ktoré bolo vykonané podľa Rámcového programu monitorovania vôd Slovenska na obdobie rokov 2016 – 2021.

Publikácie predstavujú súpis druhov vodnej flóry (fytoplanktón, bentické rozsievky, vodné makrofyty) a fauny (bentické bezstavovce, mihule a ryby) zistených na monitorovaných lokalitách vodných tokov a nádrží Slovenska v sledovanom období, a taktiež výsledky monitorovania relevantných ukazovateľov v podzemných vodách v zmysle príslušnej legislatívy.

 

Internetové odkazy na publikácie:

https://www.vuvh.sk/Documents/NRL/publikacie/CHECKLIST_FAUNA.pdf

https://www.vuvh.sk/Documents/NRL/publikacie/CHECKLIST_FLORA.pdf

https://www.vuvh.sk/Documents/NRL/publikacie/Podzemne_vody_spolu.pdf