XIX. Konferencia

Slovenskej limnologickej spoločnosti a

České limnologické společnosti

Z

Bratislava - Devín, Slovensko

Z

20. - 24. jún 2022

Vitajte na stránke konferencie

Limnospol 2022 !

 

Milí priatelia limnológovia,

po ročnom odklade konferencie našich limnologických spoločností, spôsobenom pandémiou, máme opäť možnosť osobne sa stretnúť na XIX. Konferencii Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti.  Štyri roky je dlhý čas, ktorý nepochybne priniesol množstvo nových výziev, projektov a poznatkov o sladkovodných ekosystémoch. Príďte sa s nimi podeliť na miesto, kde sa pod malebným hradom Devín, stretáva Morava s Dunajom. Tešíme sa na vás.

Dôležité termíny

Skorá registrácia

Zaslanie abstraktov

Uhradenie vložného

Organizátori

 

Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v.v.i.

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského

Slovenské národné múzeum - Múzeá v Martine

Výskumný ústav vodného hospodárstva

Z

ORGANIZAČNÝ VÝBOR

Matej Žiak (SNM, Martin; SLS) – predseda

Zuzana Čiamporová-Zaťovičová (CBRB SAV, v.v.i., Bratislava; SLS)

Tomáš Derka (PríF UK, Bratislava; SLS)

Kristína Laššová (CBRB SAV, v.v.i., Bratislava; SLS)

Jarmila Materňáková (SLS)

Emília Mišíková Elexová (VÚVH, Bratislava; SLS)

Jiří Křišťan (PríF UK, Bratislava; SLS)

Petr Znachor (HÚ BC AVČR, v.v.i., Č. Budějovice; ČLS)

Michaela Šamulková, Kornélia Tuhrinová, Patrik Macko (študenti)

Z

VEDECKÝ VÝBOR

Pavel Beracko (PríF UK, Bratislava; SLS) – predseda

Ladislav Hamerlík (FPV UMB, Banská Bystrica; SLS) – zástupca

Peter Bitušík (FPV UMB, Banská Bystrica; SLS)

Fedor Čiampor Jr. (CBRB SAV, v.v.i., Bratislava; SLS)

Pavel Jurajda (ÚBO AVČR, v.v.i., Brno; ČLS)

Igor Kokavec (ÚZ SAV, v.v.i., Bratislava; SLS)

Jarmila Makovinská (VÚVH, Bratislava; SLS)

Pavel Rosendorf (VÚV T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; ČLS)

Veronika Sacherová (PřF UK, Praha; ČLS)

Vedecký program konferencie

Všetko, čo potrebujete vedieť o vedeckom programe konferencie Limnospol 2022

Tematické okruhy

Z

Ekológia populácií a spoločenstiev

Z

Interakcie v akvatických ekosystémoch

Z

Biodiverzita a fylogeografia

Z

Paleolimnológia

Z

Inovatívne metódy v limnológii

Z

Manažment a ochrana vôd

Plenárne prednášky

Roman Havlíček

Ing.

Generálny riaditeľ sekcie vôd MŽP SR

Koncepcia vodnej politiky SR

pondelok 20/6/2022 13:00

Vladimír Kováč

prof. RNDr., CSc.

AQ-BIOS, s.r.o.

Po Dunaji dole vodou

utorok 21/6/2022 09:00

Katarína Holubová

Ing., PhD.

Katarína Mravcová

Mgr.

VÚVH, Bratislava

Revitalizácie vodných tokov na Slovensku

utorok 21/6/2022 11:00

Petr Pařil

RNDr., PhD.

ÚBZ, Přírodovědecká fakulta, MU, Brno

Co přináší a odnáší vysychavé řeky aneb průvodce suchozemské hydrobiologie

štvrtok 23/6/2022 09:00

Petr Znachor

doc. RNDr., PhD.

Hydrobiologický ústav, BC AVČR, v.v.i., Č. Budějovice

Analýza dlouhodobých časových řad a její výsledky na příkladu nádrže Římov

piatok 24/6/2022 09:00

Prezentácia vedeckých výsledkov

Prezentácia vedeckých výsledkov bude prebiehať formou ústnych referátov a posterových prezentácií.

Prvý autor každej prezentácie (ústnej aj posterovej) musí byť na konferenciu riadne zaregistrovaný.

Každý riadne zaregistrovaný účastník konferencie má môžnosť prezentovať svoju prácu maximálne jedným referátom a jedným posterom, v ktorých je uvedený ako prvý autor.

Vedecký výbor konferencie si vyhradzuje právo zmeniť charakter prihláseného príspevku z referátu na poster.

Rokovacím jazykom konferencie je slovenčina, čeština a angličtina.

Ústne prezentácie

Ústne prezentácie budú prebiehať formou 10 minútových referátov (+5 minút diskusia) zoradených do tematických blokov. Prednášajúcim bude k dispozícii notebook, dataprojektor, laserové ukazovátko. Prezentácie prosíme priniesť vo formáte .pptx, alebo .pdf na USB kľúči.

Ústne prezentácie budú prebiehať v pondelok (poobede), utorok a štvrtok (celý deň) a v piatok (doobeda).

Posterové prezentácie

Akceptované budú postre s rozmermi maximálne 120 x 90 cm, orientácia na výšku. Prezentácia posterov bude prebiehať paralelne v konferenčných priestoroch počas celého trvania konferencie; diskusia k nim bude prebiehať počas oficiálnej poster session. Prezentujúcim budú k dispozícii panely na umiestnenie posterov a pomôcky na ich upevnenie.

Poster session prebehne v utorok podvečer po prednáškach.

Študentská súťaž

Odborná komisia z radov skúsených odborníkov vyberie spomedzi prezentovaných príspevkov najlepšiu študentskú prezentáciu a najlepší študentský poster. Autori najlepších príspevkov spomedzi doktorandov a študentov bakalárskeho, resp. magisterského štúdia budú v závere konferencie odmenení vecnou cenou. Záujem zúčastniť sa študentskej súťaže je nutné uviesť pri registrácii.

Abstrakty

Abstrakty k prezentovaným príspevkom budú publikované v Zborníku abstraktov, ktorý obdrží každý riadne zaregistrovaný účastník na začiatku konferencie.

Konečný termín odoslania abstraktov je 15. máj 2022. Abstrakty sa podávajú prostredníctvom online formulára v slovenskom, českom, alebo anglickom jazyku.

Exkurzia

streda 22. júna 2022

Ostrov Veľký Lél

Ostrov Veľký Lél alebo Veľkolélsky ostrov, či Nagyléli sziget je dobre známy na oboch stranách Dunaja ako jeden z posledných veľkých dunajských ostrovov s rozlohou viac ako 250 hektárov. Mnohí ho považujú za jeden z najkrajších na hornom toku Dunaja. Ostrov je z prírodovedného, ale aj estetického hľadiska veľmi rozmanitý, tvorí ho unikátna mozaika lúk, pasienkov, mokradí a prirodzených lužných lesov, aké sú dnes v okolí Dunaja už veľmi vzácne. Na ostrove sa nachádza Ekofarma Ostrov, ktorá sa stala ochranárskym zázemím, z ktorého Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) realizuje množstvo ochranárskych aktivít v oblasti dunajskej lužnej krajiny.

Súčasťou exkurzie bude prehliadka Veľkolélskeho ostrova spojená s odborným výkladom, prehliadka výsledkov revitalizačných projektov, zastávka na VD Gabčíkovo a pre záujemcov aj trocha vodnej turistiky :-). Obed bude zabezpečený v priestoroch Ekofarmy Ostrov.

Alternatívne výlety

Účastníkom konferencie, ktorí nemajú záujem o organizovanú exkurziu, ponúkame iné možnosti v blízkom okolí:

Hrad Devín

Devínske jazero

Zámok Schloss Hoff

Registrácia

Prihlásiť sa na konferenciu je možné prostredníctvom riadne vyplneného online registračného formulára.

Konečný termín na odoslanie formulára pre skorú registráciu je 30. apríl 2022. Predĺžené do 8. mája 2022!!

Registrácia sa stáva záväznou až po uhradení registračného poplatku organizátorom.

Registrácia prihlásených účastníkov priamo na konferencii bude prebiehať v nedeľu 19. júna 2022 od 17.00 do 20.00h a v pondelok doobeda od 9.00h vo vestibule DK Devín (neskôr individuálne podľa potreby).

Registračný poplatok

Vložné na konferenciu zahŕňa: zborník abstraktov, prenájom konferenčných priestorov a techniky, exkurziu, konferenčné materiály, občerstvenie počas odborného programu, spoločenský večer.

Vložné je potrebné uhradiť najneskôr do 15. mája 2022, po tomto termíne platí zvýšené vložné.

Členovia SLS a ČLS

včasná registrácia

€200

po 30/04/2022    08/05/2022

€230

Študenti (Bc., Mgr., PhD.)

včasná registrácia

€150

po 30/04/2022    08/05/2022

€180

Nečlenovia SLS a ČLS

včasná registrácia

€230

po 30/04/2022    08/05/2022

€250

Z

Spôsob úhrady

Bankovým prevodom na účet SLS.

Z

Identifikácia platby

Do správy pre prijímateľa uveďte „LIMNO2022“ a mená všetkých účastníkov, na ktorých sa platba vzťahuje.

Z

Bankové poplatky

Pri platbe zo zahraničia uhrádza bankové poplatky účastník tak, aby vložné prišlo na účet SLS v plnej výške. 

Z

Bankové spojenie

Číslo účtu: IBAN SK8083300000002101365331

BIC / SWIFT: FIOZSKBA

Príjemca: Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV, Dúbravská cesta 9, 841 02, Bratislava, Slovensko

Adresa banky: Fio banka, a.s., Nám SNP 21, SK-811 01 Bratislava, Slovensko

Miesto konania, ubytovanie & strava

Miesto konania: Bratislava-Devín

Devín je známe vinárske mestečko, ktoré vyrástlo vďaka križovatke dvoch obchodných ciest, “jantárovej” a “podunajskej”. Prvé písomné zmienky sa datujú do roku 1237, no rozvoj remesiel a strategická poloha mu zaručili, že už v roku 1428 nadobudol charakter mestečka.

V XVI. storočí bol Devín významným trhovým miestom; v roku 1829 bola založená Dunajsko-paroplavebná spoločnosť. Veľký vzostup zaznamenal v r. 1870 – 1890 Lafranconiho kameňolomom, ktorý dodával kameň na regulovanie brehov Dunaja. Devín je preslávený ríbezľovým vínom, s výrobou ktorého začal roku 1922 Alois Sonntag, vinice na jeho územi sa prvýkrát spomíjajú už v roku 1254.

Devín bol raz v rukách uhorských, raz rakúskych, maďarských, českých i slovenských. K Bratislave bol pripojený roku 1946.

Dom kultúry Devín

Ubytovanie

Ubytovanie nie je súčasťou vložného a účastníci si ho zabezpečujú individuálne. Organizátori zabezpečili v termíne 19.6. – 24. 6. 2022 (5 nocí) rezerváciu ubytovacích kapacít v Hoteli Družba UK.

Zarezervovaných je 25 dvojlôžkových (48,00 €/noc/izba + 1,70 € daň z ubytovania/noc/osoba) a 10 jednolôžkových izieb (30,80 €/noc/izba + 1,70 € daň z ubytovania/noc/osoba), ceny sú vrátane DPH. Od dane z ubytovania sú oslobodení seniori nad 70 rokov, držitelia ŤZP preukazu, deti a študenti do 26 rokov s platnými študentskými preukazmi. Hotel Družba UK poskytuje pre svojich hostí bezplatné parkovisko a wi-fi pripojenie na internet.

Rezervácia platí do 20. 5. 2022, pri objednávaní ubytovania uveďte po poznámky promo kód „Limnospol“.

 

V Bratislave – Devíne a okolí je k dispozícii dostatok ďalších ubytovacích kapacít, z ktorých odporúčame:

Stravovanie

Strava nie je súčasťou vložného. 

Organizátori zabezpečia pre záujemcov v utorok, štvrtok a piatok obedy priamo v mieste konania konferencie, alebo blízkom okolí, v cene do cca 7€ (platba na mieste). V stredu bude obed zabezpečený pre účastníkov organizovanej exkurzie.

Záujem o obedy je potrebné vyznačiť v registračnom formulári.

Raňajky a večere si účastníci zabezpečujú sami – okrem štvrtka, kedy bude Spoločenský večer spojený s večerou.

Sponzori

Email

Máte otázku?

7 + 12 =

Info

Kontaktujte nás

Adresa

Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV

CBRB SAV, Dúbravská cesta 9

845 23 Bratislava, Slovensko

Tešíme sa na stretnutie!

Online registráciaPodanie abstraktu